Kontributet

Kontributet

Llojet e kontributeve per tu paguar
-Personat e punesuar dhe punedhenesit e tyre jane te detyruar te paguajne kontribut per semundje,barrelindje dhe pensione ne nje shume qe varet nga paga e tyre totale (bruto). Kontributi nuk mund te caktohet nen nje page minimale dhe mbi nje page maksimale mujore.

Punedhenesit detyrohen te paguajne kontribut per aksident ne pune e semundje profesionale dhe per papunesine.
Personat ekonomikisht aktive jane te detyruar te paguajne kontribut mujor per barrelindje dhe per pensione ne masen e nivelit baze.

Personat e vetepunesuar ne bujqesi jane te detyruar te paguajne kontribut per barrelindje dhe per pensione. Masat dhe kriteret caktohen nga Keshilli i Ministrave. Shteti paguan kontribute ne varesi te veprimtarise ekonomike te zhvilluar me pare per kohen qe shtetasi kryen sherbimin e detyrueshem ushtarak, si dhe per te gjithe kategorite e personave te percaktuar me ligje dhe me vendime te Keshillit te Ministrave.

 • Per kategorite e punes

  13 vite më parë
  Per kategorite e punes

  Dalja me pare ne pension nga koha e caktuar ne kete ligj per grupe te veçanta punonjesish (si minatore etj.) mund te kontraktohet nepermjet sigurimit suplementar te pensioneve, sipas nje skeme te miratuar nga Keshilli i Ministrave.

 • Perparesia e kontributeve

  13 vite më parë
  Perparesia e kontributeve

  Pagesat e kontributeve gezojne perparesi ne raport me detyrimet fiskale dhe borxhet. - Per kontributet e paderdhura, nga subjektet brenda afatit, organet e sigurimeve shoqerore kane te drejten te nxjerrin aktdetyrimin, i cili eshte titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga zyra e permbarimit.

 • Pagesa e kontributeve

  13 vite më parë
  Pagesa e kontributeve

  Punedhenesit dhe te vetepunesuarit ne qytet i paguajne kontributet ne fondin e sigurimeve shoqerore sipas afatit dhe procedurave te percaktuara ne ligjin ne fuqi, per mbledhjen e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.

 • Shperndarja e kontributeve

  13 vite më parë
  Shperndarja e kontributeve

  Kontributet e paguara nga personat e punesuar shperndahen ne tri dege qe administrojne fondet e sigurimeve shoqerore.

 • Detyrimi per te paguar kontributet

  1.Kontributet do te paguhen nga personat e siguruar. 2 Kontributet e personave te punesuar nen nje kontrate pune do te ndahen ndermjet personit te siguruar dhe punedhenesit te tij, ne perputhje me dispozitat e ketij ligji dhe do te derdhen nga punedhenesi.

 • Kontributi vullnetar

  13 vite më parë
  Kontributi vullnetar

  Kontributi vullnetar paguhet nga personi i siguruar ne shumen dhe afatin e percaktuar ne kontraten e sigurimit vullnetar. Kontributi vullnetar ka te njejtin rregull me kontributin e detyrueshem.

 • Masa e kontributeve

  13 vite më parë
  Masa e kontributeve

  Kontributi qe paguhet per sigurimet shoqerore ne fondet e sigurimeve per semundje, barrelindje dhe pensione do te jete:

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama