Masa e kontributeve

Kontributi qe paguhet per sigurimet shoqerore ne fondet e sigurimeve per semundje, barrelindje dhe pensione do te jete:

a)per punedhenesit 17.5 perqind e shumes bruto te listepagesave;
b)per personin e punesuar 9.5 perqind e pageses se tij totale (bruto).
Kontributi minimal per personin e punesuar, punedhenesin dhe te vetepunesuarin eshte i barabarte, kurse kontributi maksimal eshte sa 5 here kontributi minimal. Masa konkrete e kontributit minimal caktohet nga Keshilli i Ministrave.

Personat e vetepunesuar ne bujqesi paguajne ne nivelin baze te kontributit qe paguajne te vetepunesuarit ne jo me pak se dy data ne vit, sipas vendimit te Keshillit te Ministrave.


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama