Shperndarja e kontributeve

1.Kontributet e paguara nga personat e punesuar shperndahen ne tri dege qe administrojne fondet e sigurimeve shoqerore.

a)dega e sigurimit te semundjeve 0.8 perqind e shumes se listepagesave;
b)dega e sigurimit te barrelindjes 2.3 perqind e shumes se listepagesave;
c)dega e sigurimit te pensioneve 23.9 perqind te shumes se listepagesave.

2.Punedhenesi perveç kesaj paguan:
a)te dega e sigurimit te aksidenteve dhe e semundjeve profesionale 0.5 perqind te shumes se listepagesave;
b) te dega e sigurimit te papunesise 2 perqind te shumes se listepagesave.
3.Instituti i Sigurimeve Shoqerore do te diferencojne pagesen e kontributit
per aksidente lidhur me rrezikshmerine e jetes qe paraqet puna ne deget e ekonomise.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama