Kontributi vullnetar

Kontributi vullnetar paguhet nga personi i siguruar ne shumen dhe afatin e percaktuar ne kontraten e sigurimit vullnetar. Kontributi vullnetar ka te njejtin rregull me kontributin e detyrueshem.

Personat e vetepunesuar dhe te punesuarit kane te drejte ne kushtet e caktuara ne rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore te perfundojne nje kontrate te sigurimit shoqeror vullnetar per te perfituar:

a) nje shume me te madhe te ardhurash;
b) te ardhura, te cilat nuk u jepen atyre nga sigurimi i detyrueshem.

- Punedhenesit private mund te sigurohen vullnetarisht, duke paguar kontribute deri ne nivelin maksimal, per te perfituar deri ne dyfishin e pensionit minimal te pleqerise, pensionit te invaliditetit dhe atij familjar.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama