Pagesa e kontributeve

Punedhenesit dhe te vetepunesuarit ne qytet i paguajne kontributet ne fondin e sigurimeve shoqerore sipas afatit dhe procedurave te percaktuara ne ligjin ne fuqi, per mbledhjen e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.

Punedhenesi detyrohet te depozitoje çdo muaj listepagesat, sipas formatit tip.
Te vetepunesuarit ne bujqesi, i paguajne kontributet gjate vitit kalendarik nje here ne tre muaj. Afati i pageses se tyre, eshte jo me vone se dita e fundit e muajit te trete, brenda çdo tremujori kalendarik.

Akti qe permban detyrimin per pagesen e kontributeve perben titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga zyra e permbarimit.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama