Detyrimi per te paguar kontributet

1.Kontributet do te paguhen nga personat e siguruar.
2 Kontributet e personave te punesuar nen nje kontrate pune do te ndahen ndermjet personit te siguruar dhe punedhenesit te tij, ne perputhje me dispozitat e ketij ligji dhe do te derdhen nga punedhenesi.
-3.Personat e detyruar per derdhjen e kontributeve jane pergjegjes per llogaritjen dhe pagesen e tyre.Punedhenesi eshte i detyruar te mbaje nga paga e te punesuarve kontributet dhe t`i derdhe ato ne llogarite e Institutit te Sigurimeve Shoqerore ose Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
Ngarkohet Keshilli i Ministrave te percaktoje fazat e procesit te kalimit te mbledhjes se kontributeve nga ISSH ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve.
- Inspektoret e kontributeve te sigurimeve shoqerore kane te drejte te kontrollojne ne ndermarrje, firma, institucione e subjekte te tjera ekonomike masat e kontributeve te derdhura, fondin e pagave dhe listepagesat;
4.Çdo diference ne shumen e kontributeve do te kthehen gjate 5 vjeteve te pageses se bashku me kamatevonesen.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama