Rregulorja e Kuvendit te Republikes se Shqiperise

Rregulorja e Kuvendit te Republikes se Shqiperise

Rregulorja e Kuvendit te Republikes se Shqiperise eshte e perbere nga 6 pjese dhe ndahen ne Nene.

 • Pjesa e VII: Sherbimet e Kuvendit

  Shërbimet e Kuvendit kryejnë detyra këshillimore, informuese organizative dhe teknike në shërbim të veprimtarisë së deputetëve, Kuvendit dhe organeve të tij. Shërbimet e Kuvendit krijojnë mundësi dhe kushte të barabarta që deputetët, Kuvendi dhe organet e tij të kryejnë detyrat kushtetuese dhe ligjore.

 • Pjesa V : Emerimi, zgjedhja dhe shkarkimi i organeve

  Presidenti i Republikës zgjidhet në përputhje me nenet 86, 87 dhe 88 të Kushtetutës, me votim të fshehtë dhe pa debat. Konferenca e Kryetarëve cakton datën e kryerjes së votimit për çdo raund votimi të përcaktuar në Kushtetutë. Sekretariati për Procedurat dhe Votimet është komisioni i votimit, i cili në këtë rast organizon dhe shpall publikisht rezultatin e votimit.

 • Pjesa e IV : Transparenca e veprimtarise se Kuvendit

  1. Veprimtaria e Kuvendit është e hapur, me përjashtim të rastit të parashikuar në nenin 43 të kësaj Rregulloreje. 2. Veprimtaria e hapur e Kuvendit realizohet nëpërmjet: a) pjesëmarrjes së publikut në procesin ligjvënës; b) pasqyrimit të veprimtarisë së Kuvendit dhe organeve të tij në median e shkruar dhe vizive; c) botimeve të dokumentacionit parlamentar; ç) faqes së

 • Pjesa e III : Kontrolli i Kuvendit (1)

  Kryetari i Kuvendit, pas këshillimit me Konferencën e Kryetarëve, mund të vendosë që pyetjet, interpelancat ose mocionet që lidhen me çështje të njëjta ose të ngjashme të grupohen së bashku dhe të shqyrtohen njëherësh. Kur deputetët kërkues nuk bien dakord me mendimin e Kryetarit, çështja i paraqitet Kuvendit në seancën plenare më të parë, i cili merr vendim me votim të

 • Pjesa e II : Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (2)

  Në përputhje me kalendarin e punimeve, sipas nenit 79 pika 2 të kësaj Rregulloreje, komisionet e përhershme, sipas fushave që mbulojnë, organizojnë punën për shqyrtimin e projektligjit të Buxhetit të Shtetit dhe të projektligjeve financiare që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me të. Në mbledhjet e komisioneve marrin pjesë ministrat, relatori kryesor dhe, sipas rastit, relatorët

 • Pjesa e II : Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (1)

  Projektligjet duhet të jenë të hartuara në formën e një akti normativ dhe të jenë të shoqëruara me një relacion, i cili duhet të përmbajë objektivat që synohen të arrihen me miratimin e tij, argumentet se këta objektiva nuk mund të arrihen me instrumentet ligjore ekzistuese, përputhshmërinë e projektligjit me Kushtetutën, harmonizimin me legjislacionin në fuqi dhe legjislaci

 • Pjesa e I : Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (5)

  Votimi bëhet përherë i hapur në rastet e miratimit të programit politik dhe të përbërjes së Këshillit të Ministrave, të shqyrtimit të dekretit të Presidentit të Republikës për emërim dhe shkarkim ministri, të votimit të Buxhetit të Shtetit ose të projektligjeve financiare që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me të.

 • Pjesa e I : Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (4)

  Deputetët janë në veprimtari parlamentare kur ata marrin pjesë në seancë plenare dhe në mbledhjet e komisioneve ose të këshillave; kur marrin pjesë në veprimtari parlamentare brenda ose jashtë vendit, duke njoftuar më parë sekretarinë e Kuvendit, si dhe kur janë në mbledhjet e grupeve parlamentare ose në grupe të ndryshme pune të ngritura nga Kuvendi ose nga komisionet e Kuvend

 • Pjesa e I : Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (3)

  Për zbatimin e programit të punës së Kuvendit, Kryetari i Kuvendit i propozon Konferencës së Kryetarëve kalendarin e punimeve të Kuvendit për një periudhë 3 - javore. Në mbledhje merr pjesë edhe anëtari i Këshillit të Ministrave, i ngarkuar të mbajë lidhjet me Kuvendin. Projektkalendari i punimeve u jepet kryetarëve të grupeve parlamentare dhe anëtarit të Këshillit të Minis

 • Pjesa e I : Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (2)

  Këshilli për Legjislacionin përbëhet nga 10 deputetë, të emëruar nga Kryetari i Kuvendit, në mënyrë që të sigurojnë përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe opozitës parlamentare. Deputetët e emëruar duhet të jenë me profesion jurist ose të kenë një përvojë të spikatur legjislative.

 • Pjesa e I : Organizimi dhe funksionimi i Kuvendit (1)

  Mbledhja e parë e legjislaturës së Kuvendit, deri në zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit, hapet dhe drejtohet nga deputeti më i vjetër në moshë. Në rast mospranimi ose mungese, mbledhja drejtohet nga deputeti që është pas tij më i vjetër në moshë.

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama