Martesa, lindja dhe vdekja

Martesa, lindja dhe vdekja

  • Si mund te rregjistrohem ne Rregjistrin Civil?

    te jetoje ne Shqiperi ose te kthehet ne Shqiperi ,personat qe kthehen duhet te deshmoje synimin e vet per t’u rivendosur ne Shqiperi te deshmoje identitetin e vet te deshmoje banimin e perhershem ne Shqiperi.

  • Cfare eshte Certifikata e statusit martesor?

    Certifikata e statusit martesor leshohet ne baze te librit amze te lindjes. b)Ne rastet kur nuk ekziston libri amze i lindjes: Deklarata e dy deshmitareve dhe Kopja e dokumentit te identifikimit te paraqitesit te kerkeses dhe deshmitareve. Nese gjendja martesore e tij/saj eshte e shkurorezuar duhet vendimi i shkurorezimit

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama