Si mund ta ndyshojme mbiemrin ne leternjoftim?

Per nderrimin e mbiemrit ne Leternjoftim dhe Dokument te Udhetimit kerkohen keto dokumente:
1. Leternjoftimi dhe Dokumenti i Udhetimit
2. Certifikata e kurorezimit
3. Certifikata e Vendbanimit
4. Pagesa

Per zevendesim te Leternjoftimit dhe Dokumentit te Udhetimit te humbur/vjedhur/demtuar kerkohen keto dokumente:
1. Raporti policor per dokumentet e humbura/vjedhura
2. Dy Fotografi
3. Pagesa prej  per Leternjoftim apo per Dokumentin I Udhetimit
4. Dokumenti i demtuar

REGJISTRIMI I FAKTIT Te LINDJES

a) Kur lindja ndodhe ne Institucionin shendetesor duhet prezantuar keto dokumente:
Kerkesa per regjistrimin e faktit te lindjes qe duhet plotesuar prane sherbimit te ofiqarit
Flete leshimin e spitalit ( i cili duhet te dorezohet ne ofiqari permes institucionit shendetesor)
Certifikaten e marteses se prinderve te femijes
Kopjen e dokumenteve te identifikimi te prinderve te femijes

b)Kur lindja ndodhe jashte Institucionit shendetesore duhen keto dokumente:
Vertetim i vaksines se dhene femijes
Certifikaten e marteses se prinderve te femijes
Kopjen e dokumenteve te identifikimi te prinderve te femijes dhe
deklarata e prinderve se femija eshte i lindur jashte institucionit
shendetesor

c)Kur lindja ndodhe jashte vendit duhen keto dokumente:
Certifikata e lindjes
Certifikata e marteses se prinderve
Kopjet e dokumenteve te identifikimit te prinderve
Verejtje:
Kur prinderit e femijes nuk kane kurore duhet dhene deklarata per pranimin e atesise ne prezence te Ofiqarit te gjendjes civile dhe te konstatohet ne librat amze.

 REGJISTRIMI I MARTESeS

a)Per te lidhur martese duhet dorezuar keto dokumente:
Certifikata e lindjes per te dy bashkeshortet
Certifikata e statusit martesore per te dy bashkeshortet
Kopjet e dokumenteve te identifikimit per te dy bashkeshortet
b)Per regjistrimin e marteses kur njera pale ka shtetesi te huaj ose ka
vendbanimin ne shtetet e huaja duhet prezantuar keto dokumente:
Certifikata e lindjes e te dy bashkeshorteve
Certifikata e aftesise per te lidhur kurore (kapaciteti martesore) nese pala posedon shtetesi te huaj.
Certifikaten e vendbanimit dhe
Kopjet e dokumenteve te identifikimit
Verejtje:
Nese gjendja martesore e ndonjerit prej bashkeshorteve ka qene e shkurorezuar, duhet prezantuar vendimin e gjykates per shkurorezim.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama