Si mund te rregjistrohem ne Rregjistrin Civil?

REGJISTRIMI CIVIL
Kushtet e regjistrimit :
te jetoje ne Shqiperi ose te kthehet ne Shqiperi ,personat qe kthehen duhet te deshmoje synimin e vet per t’u rivendosur ne Shqiperi te deshmoje identitetin e vet te deshmoje banimin e perhershem ne Shqiperi.

Kriteret e regjistrimit:
Kriteri A -te jete i lindur ne Shqiperi
Kriteri B-se paku njeri prind te jete lindur ne Shqiperi
Kriteri C -te kete banuar ne Shqiperi se paku 5 vjet ne vazhdimesi
Kriteri D -te kete banuar ne Shqiperi me pak se 5 vjet, por vetem per
shkak se ka qene i detyruar te largohet nuk i ka plotesuar 5 vite
Kriteri E -te jete nen moshen 18 vjeçe dhe perndryshe femije i varur i
personit i regjistruar me kriteret A deri ne D
Kriteri F -te jete nen moshen 23 vjeçe, perndryshe femije i varur i
personit te regjistruar me kriteret A deri ne D, dhe student i rregullt ne
nje institucion arsimor te pranuar.

LETERNJOFTIMI
Per Regjistrim Civil per Leternjoftim kerkohen keto dokumente:
Nje nga dokumentet e meparshme te identifikimit
(leternjoftim, pasaporte, patente shofer, indeks te universitetit etj)
Certifikata e lindjes
Certifikata e Vendbanimit

Marrja certifikates se marteses kur nuk ekzistojne librat amze behet me keto dokumente:
Ne baze te certifikates se vjeter te leshuar para vitit 1999
Ne rastet kur nuk gjendet certifikata e vjeter e marteses duhet prezantuar
Kopjen se kartonit te leternjoftimit ku gjenden te dhena per martesen ekzistuese ose
Deklarata me shkrim e deshmitareve
Kopjet e dokumentit te identifikimit te bashkeshorteve dhe
Kopjen e dokumentit te identifikimit te deshmitareve

Marrja certifikates se vdekjes kur nuk ekzistojne librat amze behet me keto dokumente:
Certifikate e vjeter e leshuar para vitit 1999
Ne pamundesi te prezantimit te certifikates se vjeter te vdekjes mund te dorezohet
Certifikate e marteses ose e lindjes e leshuar para vitit 1999
Deklarata e deshmitareve per faktin e vdekjes
Kopjet e dokumenteve te identifikimit te deshmitareve

RREGJISTRIMI I FAKTIT Te VDEKJES
Vertetimi shendetesore me te cilin vertetohet vdekja

Kur vdekja nuk mund te deshmohet me vertetim mjekesor nevojitet:

Deshmia e dy deshmitareve te dhene para gjykates, qe kane marre pjese varrimin e te ndjerit apo kane qene deshmitare ne momentin e vdekjes se te ndjerit.

Kur vdekja ka ndodhur ne ndonje shtet te huaj duhet prezantuar:
Certifikata origjinale e vdekjes e leshuar nga shteti i huaj
Kopja e dokumentit te identifikimit te personit te vdekur dhe
Kopja e dokumenteve te identifikimit te paraqitesit te kerkeses per regjistrimin e faktit te vdekjes.

DOKUMENTI I UDHeTIMIT
Per aplikimin per Dokument Udhetimi kerkohen keto dokumente:
Certifikata e lindjes
Leternjoftimi
 
Per vazhdimin e Dokumentit te Udhetimit kerkohen keto dokumente:
1. Leternjoftimi
2. Certifikata e Lindjes

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama