Cfare eshte Certifikata e statusit martesor?

Certifikata e statusit martesor leshohet ne baze te librit amze te lindjes.
b)Ne rastet kur nuk ekziston libri amze i lindjes: Deklarata e dy deshmitareve dhe Kopja e dokumentit te identifikimit te paraqitesit te kerkeses dhe deshmitareve. Nese gjendja martesore e tij/saj eshte e shkurorezuar duhet vendimi i shkurorezimit

Certifikata qe personi eshte gjalle
Per te marre certifikate qe personi eshte gjalle duhet qe personi te jete i pranishem me rastin e paraqitjes se kerkeses dhe te prezantoj keto dokumente:
Kerkesen per certifikate Kopjen e dokumentit te identifikimit
Nese kerkuesi ka dike qe eshte i varur prej tij dhe duhet cekur ne certifikate atehere personat duhet te jene te pranishem dhe te prezantojne kopjet e dokumenteve te identifikimit te tyre.

Marrja certifikates se lindjes kur nuk ekzistojne librat amze behet me njeren nga keto dokumente:
Nje dokument te vjeter te vlefshem qe perfshine te dhenat e paraqitesit te kerkeses (certifikate te vjeter te lindjes te leshura para vitit 1999, leternjoftim te vjeter, ose ndonje dokument identifikimi te gjitha te leshuara para vitit 1999.
Kopja e leternjoftimit, Vertetim i leshuar nga ndonje institucion shendetesor apo shkollore

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama