DOKUMENTACIONI QE DUHET Per pajisjen me Leje Drejtimi ( patente ) Nderkombetare .

DOKUMENTACIONI QE DUHET  Per pajisjen me Leje Drejtimi ( patente ) Nderkombetare .
  DOKUMENTACIONI QE DUHET  :

Per pajisjen me Leje Drejtimi ( patente ) Nderkombetare .

 Për lëshimin e lejeve të drejtimit ndërkombëtare

 Aplikantët duhet të paraqesin këto dokumente :

1.       Kërkesë me shkrim;

2.       Leje drejtimi kombëtare (në origjinal dhe në fotokopje me të drejtë rikthimi);

3.       Dokument identifikimi (ose çertifikatë lindje) me të drejtë rikthimi;

4.       1 (një) fotografi me ngjyra me përmasa 4 x 5 cm);

5.       Dokumenti i shlyerjes së detyrimit financiar.

Dokumenti i lejes së drejtimit ndërkombëtare, lëshohet vetëm nga Drejtoria Rajonale, në të cilën është depozituar dosja e tij.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama