Puna

Puna

 • Cfare jane Marredheniet e punes?

  Objekti i kesaj rregulloreje eshte percaktimi i rregullave per kushtet, procedurat, te drejtat dhe detyrimet, e pranimit, fillimit dhe mbarimit te marredhenieve te punes se personelit ne Kompanite Shqiptare.

 • Mbrojtja dhe trajtimi i punemarresit

  Per te gjitha rastet qe nuk parashikohen ne menyre te posa?me nga kjo rregullore, do te zbatohen dispozitat e ?Kodit te Punes se Republikes se Shqiperi

 • Kohezgjatja e marredhenieve te punes

  Kohezgjatja e marredhenieve te punes percaktohet ne aktin e emerimit dhe ne kontraten e punes. Nese kohezgjatja nuk percaktohet ne aktin e emerimit ose ne kontraten e punes, kjo e fundit trajtohet si kontrate me kohezgjatje te pacaktuar.

 • E drejta e ankimimit

  15 vite më parë
  E drejta e ankimimit

  Çdo kandidat ka te drejte te paraqese ankese prane Departamentit te Burimeve Njerezore mbi menyren e zhvillimit dhe rezultatin perfundimtar te konkurrimit, i cili ka sjelle mosperfshirjen e tij ne listen e kandidateve me rezultatet me te larta. Ankimimi mund te behet brenda 7 diteve pune nga marrja e njoftimit sipas nenit 13, pika 5 te kesaj rregulloreje.

 • Detyrimet e punonjesve

  15 vite më parë
  Detyrimet e punonjesve

  te njohin, te respektojne, te zbatojne dhe te veprojne ne perputhje me Kushtetuten, me ligjin ?Per Subjekte Privaten e Shqiperise? dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, te zbatueshme ne Subjekte Private;

 • Cfare eshte Puna?

  15 vite më parë
  Cfare eshte Puna?

  Puna eshte aplikimi i nje force mbi nje distance. Puna eshte e barabarte me produktin e forces dhe distanca permes te cilave ajo prodhon levizje. Edhe pse te dy fuqi dhe zhvendosje jane sasi vektor, qe ka si madhesi dhe drejtim, puna eshte nje madhesi skalare, ka rendesi vetem.

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama