Kohezgjatja e marredhenieve te punes

Kohezgjatja e marredhenieve te punes
1. Kohezgjatja e marredhenieve te punes ne Subjrktin Privat ose shtetror mund te jete:

a) e pacaktuar;
b) e caktuar.

2. Kohezgjatja e marredhenieve te punes percaktohet ne aktin e emerimit dhe ne kontraten e punes. Nese kohezgjatja nuk percaktohet ne aktin e emerimit ose ne kontraten e punes, kjo e fundit trajtohet si kontrate me kohezgjatje te pacaktuar.

Periudha e proves
1. Konsiderohen si periudhe prove tre muajt e pare te punes kur, punonjesi emerohet per here te pare ne Subjekt ose emerohet ne nje pozicion te ri pune brenda Subjektit, pavaresisht nga fakti nese periudha e proves eshte ose jo e percaktuar shprehimisht ne aktin e emerimit ose ne kontraten e punes.
. Me propozim te Departamentit te Burimeve Njerezore, Adminstratori mund te reduktoje periudhen e proves ose te perjashtoje nga periudha e proves ata individe, te cilet bazuar ne karrieren e tyre profesionale japin garanci te mjaftueshme per permbushjen me sukses te detyres ne te cilen emerohen. mund te reduktoje periudhen e proves ose te perjashtoje nga periudha e proves ata individe, te cilet bazuar ne karrieren e tyre

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama