Mbrojtja dhe trajtimi i punemarresit

Mbrojtja dhe trajtimi i punemarresit
1. Per te gjitha rastet qe nuk parashikohen ne menyre te posaçme nga kjo rregullore, do te zbatohen dispozitat e “Kodit te Punes se Republikes se Shqiperi
2. Parashikimet e kesaj rregulloreje nuk e privojne punemarresin ne Kompanin e Shqiperise nga mbrojtja ose trajtimi me i favorshem, qe i sigurojne atij konventat dhe normat e se drejtes nderkombetare te punes, te ratifikuara nga Republika e Shqiperise dhe te pranuara pergjithesisht, nga Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, si dhe nga dispozitat urdheruese te Kodit te Punes apo te ligjeve te tjera te zbatueshme.
3. Ne kuptim te kesaj dispozite konsiderohen urdheruese te gjitha dispozitat qe ne baze te ligjit, nuk duhet te cenohen me kontrate ne dem te punemarresit.

Parimet themelore Dispozitat e kesaj rregulloreje mbeshteten ne parimet themelore te meposhtme:
a) Parimi i trajtimit te barabarte dhe mosdiskriminimit. Te gjithe punonjesit ne Subjekte trajtohen ne menyre te barabarte dhe askush nuk mund te diskriminohet per shkak te gjinise, races, fese, etnise, gjuhes, bindjeve politike, fetare a filozofike, gjendjes ekonomike, arsimore, sociale ose per shkak te te metave fizike, qe mund te cenojne te drejten e individit per te qene i barabarte ne punesim dhe trajtim. Dallimet, perjashtimet ose parapelqimet qe kerkohen per nje vend pune te caktuar, nuk konsiderohen si diskriminime.
b) Parimi i trajtimit te drejte dhe te paanshem. Çdo punonjes ne Subjekte duhet te trajtohet ne menyre te ndershme dhe te paanshme.
c) Parimi i bashkepunimit te ngushte dhe i besimit reciprok. Te gjitha njesite organizative dhe anetaret e personelit te punesuar ne Subjekte, bashkepunojne duke siguruar informacionin e duhur dhe sqarimet e nevojshme nga njeri - tjetri.
d) Parimi i besnikerise. Punonjesit jane besnike ndaj interesave te ligjshem te Subjektes dhe te sherbimit te saj ndaj publikut, te respektimit te pavaresise ligjore te saj, te integritetit moral dhe profesional te çdo punonjesi, te paanesise politike, te transparences dhe korrektesise ne zbatimin e legjislacionit ne fuqi.
e) Parimi i pergjegjshmerise. Çdo punonjes ne Subjekte eshte i pergjegjshem per punen qe kryen, per dhenien e informacioneve shkresore, per demet pasurore apo reputacionale qe mund t’i shkaktohen Subjektes.
f) Parimi i shmangies se konfliktit te interesave. Çdo punonjes duhet te deklaroje ne mirebesim dhe te parandaloje veprimtarite, te cilat paraqesin konflikt interesash me detyren e tyre zyrtare ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
g) Parimi i respektimit te rregullave te etikes. Çdo punonjes duhet te respektoje dhe te sillet ne perputhje me rregullat e etikes, te miratuara me vendim te veçante te Keshillit Mbikeqyres.
h) Parimi i ruajtjes se konfidencialitetit. Çdo punonjes duhet te ruaje konfidencialitetin e çdo informacioni te klasifikuar “jopublik”, me te cilin njihet per shkak te kryerjes se detyres funksionale ne Subjekte dhe te mos e perdore kete informacion per perfitime vetjake ose per te tretet.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama