Drejtoria e Tatimeve

Drejtoria e Tatimeve

  • Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve

    Reforma e tatimeve në Shqipëri po ecën me hapa të shpejtë dhe konkretë. Ligji i ri për procedurat tatimore është tashmë “kushtetuta” që udhëheq administratën tatimore drejt praktikave më të mira, moderne, ndërkombëtare dhe një transformimi organizativ, ku marrin përparësi shërbimet ndaj tatimpaguesve, edukimi dhe vetëvlerësimi, të drejtat e tatimpaguesve dhe një sistem

  • Pyetje dhe Pergjigjeve nga Tatimet ne Shqiperi

    V.K.M. nr. 781, datë 14.11.2007” Për karakteristikat teknike të paisjeve fiskale, sistemit të integruar të kompjuterizuar për transferimet periodike, automatike, të deklarimeve financiare, sistemit të komunikimit, për procedurën e dokumentacionit për miratimin e tyre dhe për kriteret për paisjen, me autorizim, të shoqërive të autorizuara, për ofrimin e paisjeve fiskale.

  • Informacion mbi shoqerite e autorizuara

    Ju kujtojmë se në zbatim të Vendimit Nr. 781 datë 14.11.2007, i ndryshuar me vendimin nr.1476, date 12.11.2008, “Për karakteristikat teknike e funksionale të pajisjeve fiskale, sistemit të integruar të kompjuterizuar për transferimet periodike, automatike, të deklarimeve financiare, sistemit të komunikimit, për procedurën e dokumentacionin për miratimin e tyre dhe për kriteret pë

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama