Te drejtat dhe detyrimet e qirapaguesit

Banesa me të drejtë banimi
Banesa me të drejtë banimi është një alternativë për blerjen e banesës. Banesa me të drejtë banimi nuk gjendet menjëherë, por duhet pritur në rradhë për të marrë një të tillë.

Kjo banesë është e sigurtë, sepse mund të banoni në atë për sa kohë të dëshironi ju. Banesa mund të ndërrohet.

"Shtëpia është streha më e sigurtë e njeriut.”
(Proverb nigerian)

Të drejtat dhe detyrimet e qirapaguesit:

    * qiraja paguhet çdo muaj para skadimit të afatit.
    * ju mbani përgjegjësi për çdo dëm që shkaktoni. Mbani përgjegjësi edhe për dëmet e shkaktuara nga miqtë tuaj.
    * zbatoni rregullat e  banimit, të cilat gjenden pranë derës së jashtme në korridorin e pallatit.
    * kontrata e qirasë ndërpritet me shkrim. Shpërngulja nga banesa bëhet 1 muaj pas ditës së ndërprerjes së kontratës.

 Të drejtat dhe detyrimet e qiradhënësit:

    * qiradhënësi është përgjegjës për mirëmbajtjen e banesës, por nuk kompenson dëmet e shkaktuara nga banori.
    * qiradhënësi mund ta ndërpresë kontratën vetëm me shkrim dhe për të duhet të ketë një arsye të fortë.
    * qiradhënësi mund të përzejë banorin me vendim të gjykatës banesore vetëm në rast se qirapaguesi nuk paguan qiratë, ose kur ai/ajo bën vazhdimisht jetë që shqetëson të tjerët.   

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama