Pagesat per sigurimin nga Aksidentet ne Pune dhe Semundjet Profesionale

Pagesat per sigurimin nga Aksidentet ne Pune dhe Semundjet Profesionale
1.Personat e siguruar qe vuajne nga aksidenti ne pune, semundje profesionale,perfitojne te drejten e se ardhures, pavaresisht nga vjetersia ne pune;
a) per kujdes mjekesor shtese dhe riaftesimi;
b) ne rast paaftesie;
c) kompensim per deme te arsyeshme;
ç) ne rast vdekjeje.

Aksidenti ne pune dhe semundje profesionale
Aksidenti ne pune ose per shkak te punes percaktohet me vendim te Keshillit te Ministrave. Semundjet profesionale percaktohen me vendim te Keshillit te Ministrave, me propozimin e ministrit te Shendetesise.

- Kujdesi mjekesor shtese dhe riaftesimi
Nje person i siguruar qe vuan nga nje aksident ne pune ose semundje profesionale, do te marre kompensim shtese ose ndonje kualifikim-rikualifikim te nevojshem per te rikthyer aftesine e humbur, siç percaktohet ne rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Te ardhurat ne rast paaftesie

I siguruari qe per shkak te aksidentit ne pune ose semundjes profesionale humbet aftesine per pune, do te perfitoje:
a) te ardhura per paaftesi te perkoheshme;
b) te ardhura per invaliditet te perhershem;
c) te ardhura per invaliditet te pjeseshem te perhershem dhe
ç) te ardhura per paaftesi te perhereshme ne mase te vogel.
E ardhura per paaftesi te perkoheshme
E ardhura per paaftesi te perkoheshme,si pasoje e nje aksidenti ne pune ose semundje profesionale, e provuar nga nje komision mjekesh eksperte kompetente (KML) do te jete e barabarte me 100 perqind te pages mesatare ditore te 3 vjeteve te fundit, paguar per nje periudhe perfitimi deri ne 12 muaj.

E ardhura per invaliditet te perhershem
E ardhura per invaliditet te perhershem ne pune qe ka shkaktuar te pakten humbjen e 67 perqind te aftesise per pune, e vertetuar nga nje komision mjekesor i caktimit te aftesise per pune (KMCAP),eshte e barabarte me 80 perqind te pages mesatare te 3 vjeteve te fundit te punes, por jo me pak se niveli minimal i standartit te jeteses qe do te vendoset nga Keshilli i Ministrave.

Personi qe perfiton te ardhura sipas ketij neni dhe :

-ka nevoje per nje kujdesje te vazhdueshme nga nje person tjeter, sipas vendimit te komisioni mjekesor te caktimit te aftesise per pune (KMCAP), t`i jepet nje pagese shtese prej 15 perqind te bazes se vleresueshme,

-ka ne ngarkim femije deri ne moshen 18 vjec ose deri ne moshen 25 vjec, kur vazhdon studimet e larte, t`i jepet nje e ardhur shtese familjare per çdo femije, ne masen 5 perqind te pensionit baze, por jo me shume se 30 perqind.

E ardhura per invaliditet te pjeseshem te perhershem
E ardhura per invaliditet te pjeseshem te perhershem ne pune qe ka shkaktuar te pakten humbjen e 33 perqind te aftesise per pune, e vertetuar nga KMCAP, eshte e barabarte me nje pjese te 80 perqindshit te pages mesatare te 3 vjeteve te fundit ne varesi nga shkalla e humbjes se aftesise per pune, por jo me pak se 50 perqind dhe qe percaktohet ne rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

E ardhura per paaftesi te perhereshme ne mase te vogel
E ardhura per paaftesi te perhereshme ne mase te vogel ne me pak se 33 perqind,por me shume se 10 perqind, e vertetuar nga nje KMCAP, eshte nje shume te hollash qe jepet menjehere dhe caktohet ne perputhje me rregulloren e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Kompensimet per demtimet e arsyeshme
-Demtimi material qe i ndodh personit te siguruar ne lidhje me aksidentin ne pune e semundje profesionale, do te kompensohen deri ne fund sipas rregullores se Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Te ardhurat ne rast vdekjeje dhe pensioni familjar
1.Personi qe paguan shpenzimet e vdekjes te nje personi te siguruar, qe vdes si rezultat i nje aksidenti ne pune ose semundjeje profesionale, do te ripaguhet plotesisht ne nivelet qe do te percaktohen nga rregullorja e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

2.Kur nje person i siguruar vdes, personat ne ngarkim te tij dhe qe kane lidhje ne nje familje me te, kane te drejte per pension familjar me nje shume qe varet nga numri i tyre. 3.Personat qe kane te drejte per pension familjar, jane ata qe percaktohen ne nenin 40 te ketij ligji.

4.Ne rastet kur personi i siguruar vdes nga nje aksident ne pune apo semundje profesionale, masa e pensionit familjar per personat pasjetues, do te jete ajo e percaktuar ne nenin 41 te ketij ligji.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama