Informacione mbi tipet e Ndermarrjeve

Informacione mbi tipet e Ndermarrjeve
Informacione mbi tipet e Ndermarrjeve
Kujtoje se:
Për të ushtruar një aktivitet të punës së pavarur ose ndërmarrjeje, është pothuajse gjithmonë e nevojshme:
Të kesh një Numer NIPT (Partita IVA = NIPT- Numri i identifikimit te biznesit);
Të regjistrohesh në Regjistrin e Ndërmarrjeve pranë Dhomës së Tregëtisë;
Të regjistrohesh tek INPS (ISSH) – Istituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore – Për derdhjen e kontributeve shoqërore që shërbejnë për pensionin tuaj;
Të regjistrohesh tek INAIL – Instituti Kombëtar i Sigurimeve kundër Fatkeqësive në Punë;
Të mbash një kontabilitet të rregullt dhe të deklarosh shumat e përfituara çdo vit.
Cilëndo formë juridike të ndërmarrjes të zgjedhësh, mund të jetë gjithmonë e dobishme ti bashkohesh një prej sindikatave që ndodhen të pranishme në territorin tënd.


Kujt ti drejtohemi:
Sindikatave;
Dhomës së Tregëtisë, së Industrisë, Artizanale dhe Agrikulturale;
Zyrës së Punës;
Profesionistëve të lirë: Llogaritarëve, Ekonomistëve, Këshilltarët e punës.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama