Gjuha Shqipe

Gjuha Shqipe

Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indoevropiane, ku futen gjuhët indoiranike, greqishtja, gjuhët romane, gjuhët sllave, gjuhët gjermane, etj. Ajo formon një degë të veçantë në këtë familje gjuhësore dhe nuk ka ndonjë lidhje prejardhjeje me asnjerën prej gjuhëve të sotme indoevropiane. Karakteri indoevropian i shqipes, përkatësia e saj në familjen gjehësore indoevropiane, u arrit të përcaktohej e të vërtetohej që nga mesi i shekullit XIX, në sajë të studimeve të gjuhësisë historike krahasuese. Ishte sidomos merita e njerit prej themeluesve kryesorë të këtij drejtimi gjuhësor, dijetarit të njohur gjerman Franz Bopp, që vërtetoi me metoda shkencore përkatësinë e gjuhës shqipe në familjen gjuhësore indoevropiane. F Bopp i kushtoi këtij problemi një vepër të veçantë me titull “Ueber das Albanesische in scinen verwandtschaftlichen Bezichungen”, botuar në vitin 1854. Në ndarjen e gjuhëve indoevropiane në dy grupe: në gjuhë lindore ose satem dhe në gjujë perëndimore ose kontum, shqipja shkon me gjuhët lindore (satem), bashkë me gjuhët indoiranike, gjuhët balto-sllave dhe armenishten.

 • Dialektet

  17 vite më parë
  Dialektet

  Dy dialektet kryesore të gjuhës shqipe janë Gegë në veri dhe Toskë në jug, të ndara afërsisht nga Lumi Shkumbin. Gegnishtja dhe Toskërishtja janë degëzuar për së paku një mijëvjeçar, dhe format e tyre më pak ekstreme janë ndërsjalltazi të kuptueshme.

Foljet

Njohuri të përgjithshme

Njohuri te pergjithshme

Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti vepron ose pëson diçka ose ndodhet në një gjendje të caktuar.Kur themi motra, macja, e kuptojmë se është fjala për njerëz, kafshë dhe s

16 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Foljet kalimtare

  Foljet kalimtare

  Kalimtare quhen foljet veprimi i të cilave i kalon një personi ose sendi tjetër, d.m.th. që pranojnë një kundrinor: Beni çdo ditë lexon gazetën.Foljet që pranojnë një kundrinor të dr

  16 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Foljet veprore dhe joveprore

  Foljet veprore dhe joveprore

  Foljet kalimtare të drejta kanë dy forma , formën veprore dhe formën joveprore :Forma veprore: laj, fshij, thajForma joveprore: lahem, fshihem, thahemVeprore ( laj, fshij, thaj ) janë foljet që tregojnë se subjekti

  16 vite më parë | Lexo më shumë »

Rregullat e drejteshkrimit

Shenjat e pikësimit

Shenjat e pikesimit

Shenjat kryesore të pikësimit janë :  pika(.),   pikëpyetja(?), pikëçuditja(!), tri pikat(…), presja(,), pikëpresja(;), dy pikat(: ), thonjëzat(" „), viza lidhëse(-) .Pik

16 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Shkurtime

  Shkurtime

  Një numër fjalësh të gjata që përdoren shpesh, shkruhen të shkurtuara sipas një mënyre të caktuar. Këto fjalë quhen shkurtime. Shkurtimet më të përdorshme janë:emrat e gj

  16 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Përdorimi i ë-së

  Perdorimi i e-se

  ë-ja pa zë, ku perdoret??? Rregullen perkatese.Shkronja ë ka nje rol shumë të veqantë dhe shumë domethënës në gjuhën shqipe.ë- (pa zë) tregon intonacionin, pra kur në fund të

  16 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama