Udhezimet

Udhëzime

Udhëzim Nr. 1412, datë 12.12.2008  “Për rregullat e numërtimit te ndërtesave  në fshatra kur nuk ka mundësi te emërtimit te rrugëve.


Urdhëra

Urdhër Nr. 1411, datë 10.12. 2008 “ Për miratimin e modelit  të adresës dhe radhën e vendosjes se elementeve te saj”.

 Urdhër Nr. 1445, datë 22.12.2008 “Për miratimin e rregullores dhe rregullat e punës ne harta për numërtimin e ndërtesave dhe përcaktimin e adresës së shtetasit nga bashkitë/komunat/njësitë bashkiake.

Rregullore për rregullat e punës ne harte për numërtimin e ndërtesave dhe përcaktimin e adresës se shtetasve nga bashkitë/komunat/njësitë bashkiake.

Formulari i vendbanimitArtikujt e fundit


Reklama

Reklama