Shpërndarja e dokumenteve të identitetit

Çdo shtetas, që ka aplikuar, mund të tërheqë dokumentat e identitetit (letërnjoftim dhe pasaportë biometrike) 15 ditë pas aplikimit përkatësisht:  
Letërnjoftimi në zyrat e aplikimit:
• Tërheqja e letërnjoftimit behet në zyrën e aplikimit, ku është bërë aplikimi , vetëm nga aplikanti.
Pasaporta biometrike në drejtoritë/komisariatet e policisë:
• Tërheqja e pasaportës biometrike kryhet nga aplikanti, kujdestari ligjor për shtetasit nën 16 vjeç ose persona të autorizuar me prokurë të posaçme si dhe pjesëtar i afërt i familjes (bashkëshorti/ja, prindi,fëmija).

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama