Shkurtime dhe inciale per Shendetesine

SIDA Sindromi i fituar i pamjaftueshmerise
imunitare
CGMP Praktika aktuale e mire e prodhimit
CIF Kosto, siguracion dhe transport
CIS Bashkesia e Vendeve te Pavarura
EAQ Evropa dhe Azia Qendrore
EFPIA Federata Europiane e Shoqatave
Farmaceutike
EMEA Agjencia Europiane per Vleresimin e
Produkteve Farmaceutike
EPI Epimastigote
BE Bashkimi Europian
FDA Administrata e Ushqimeve dhe e Barnave
GAVI Aleanca Globale per Vaksinat dhe
Imunizimin
PBB Produkti i Brendshem Bruto
GP Mjek i Pergjithshem
HALE Jetegjatesia e shendetshme
HFA Shendet per te gjithe
FSSH Fondi i Sigurimeve Shendetesore
ISKSH Instituti i Sigurimeve te Kujdesit
Shendetesor
HIV Virusi i Pamjaftueshmerise Imunitare te
Njerezit
BNJ Burime Njerezore
INSTAT Instituti i Statistikave
ISHP Instituti i Shendetit Publik
LSMS Anketa e matjes se standarteve te jeteses
MDGs Objektivat e Zhvillimit e Mijevjeçarit
MICS Anketa me tregues te shumefishte
MMR Perqindja e vdekshmerise te nenat
MASH Ministria e Arsimit
MSH Ministria e Shendetesise
NCD Semundjet jongjitese
QKKB Qendra Kombetare per Kontrollin e Barnave
NIS Programi Kombetare per Imunizimin
SKZHESStrategjia Kombetare per Zhvillim
Ekonomik dhe Social
OECD Organizata per Zhvillim dhe Bashkepunim
Ekonomik
KSHP Kujdesi shendetesor paresor
RHS Anketa per shendetin riprodhues
EJL Europa Juglindore
STD Semundjet e transmetueshme seksualisht
STIs Infeksionet e transmetueshme seksualisht
TB Tuberkulozi
UNDP Programi per Zhvillimi i Kombeve te
Bashkuara
UNFPA Fondi per Popullsine i Kombeve te
Bashkuara
UNICEFFondi i Femijeve i Kombeve te Bashkuara
USAID Agjencia Amerikane per Zhvillim
Nderkombetar
WDI Treguesit e zhvillimit boteror
WHO Organizata Boterore e Shendetesise

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama