Rekomandime per udhetaret

Rekomandime për udhëtarët
Udhëtoni me agjenci udhëtimi të besueshme. Kontrolloni a ju duhet sigurim shëndetësor dhe lloji i tij (dokumenti/ konfirmimi nga zyrat shëndetësore).

Rekomandohet të pajiseni me sigurim shëndetësor përpara nisjes.

 Nëse udhëtoni drejt zonës Shengen me automjet, duhet të pajiseni me leje ndërkombëtare drejtimi automjeti dhe me kartonin e gjelbër të sigurimit ndërkombëtar të makinave. Për më shumë informacion, përfshirë rregullat rrugore të BE-së, vizitoni faqen e internetit

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/traffic_rules_en.htm

Nëse udhëtoni privatisht, përpiquni të kontrolloni adresën, qytetin, numrin e telefonit dhe emrin e hotelit të shtetit të zonës Shengen, për shëmbull në një faqe interneti. Numri i urgjencës është 112 dhe vlen për të gjitha shtetet anëtare të BE-së (për policinë, ambulancën dhe zjarrfikësin).

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama