Procedura të gjendjes civile

Me ngritjen e Regjistrit Kombëtar te Gjendjes Civile, ku  te gjitha te dhënat e shtetasve janë te ruajtura ne bazën elektronike te te dhënave, aktet e hartuara nga shërbimi i gjendjes civile dhe dokumentet baze qe lëshohen nga zyrat e gjendjes civile, plotësohen dhe printohen me te dhënat e marra nga sistemi elektronik.

Ne përfundim te fazës se dyte me informatizimin e plote te shërbimit te gjendjes civile, do te mundësohet dhe plotësimi dhe printimi i certifikatave qe lëshojnë Zyrat e Gjendjes civile ne degët  e qarkut lidhur me përbërjen familjare sipas regjistrimeve te popullsisë. >


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama