Nje femije ne shkolle

Femijet qe kane arritur moshen 6 vjeç deri ne shtator jane te detyruar nga ligji mbi arsimin te regjistrohen ne klasen e pare te arsimit fillor. Me kerkesen e prindit, nje femije mund te regjistrohet ne klasen e pare dhe nese nuk i ka mbushur 6 vjeç duke pasur nje vleresim te mjekut dhe te psikologut. Vendimin perfundimtar e merr Drejtoria Komunale e Arsimit. Detyrimi per te shkuar ne shkolle mund te shtyhet per shkaqe te ndryshme shendetesore te femijes. Asnje student nuk mund te perjashtohet nga arsimi i detyruar per shkak te aftesive te kufizuara fizike ose mendore. Ne keto raste arsimi i detyruar mund te merret ne shkollat e arsimit special me nje program te veçante te bazuar ne nevojat speciale te femijes. Shkollimi i detyruar mbaron me perfundimin e vitit te nente te shkollimit ose ne daten kur nxenesi i mbush 15 vjeç, varesisht cila nga keto perputhet e para.

Shkollat kane zonen e vet te mbulimit dhe te gjithe nxenesit e moshes se arsimit te detyruar, qe banojne ne ate zone kane te drejte te regjistrohen dhe te ndjekin shkollen e nivelit perkates. Prinderit jane te detyruar sipas ligjit qe te regjistrojne femijet per te ndjekur arsimin e detyruar 9 vjeçar (5+4). Prinderit duhet te krijojne kushte normale te favorshme ne shtepi qe femijet te kene mundesi per te mesuar dhe qe te permbushin detyrimin per te shkuar ne shkolle.

E drejta e femijeve te minoriteteve nacionale per te studiuar gjuhen a tyre amtare - Ligji per arsimin u garanton arsimim te barabarte te gjitha komuniteteve ne Kosove. Çdo femije ka te drejte te mesoje ne gjuhen amtare ne shkollen fillore e te mesme nese plotesohen kushtet e parapara nga Ministria. Regjistrimi i te huajve ose atyre pa nenshtetesi mund te behet me marrjen e vendimit nga MASHT.

Regjistrimi per klasen e pare te arsimit fillor - Shkollat jane te detyruara te regjistrojne te gjithe nxenesit qe banojne ne zonen e tyre te mbulimit. Prinderit mund te kerkojne te regjistrojne femijet e tyre ne nje institucion arsimor tjeter edhe nese jetojne jashte zones se mbulimit te ketij institucioni. Kerkesa merret ne shqyrtim nga komuna dhe bazuar ne vendet e lira qe ka ky institucion arsimor merret vendimi per kerkesen e bere.

Per te regjistruar nje nxenes ne klase te pare, prindi duhet te paraqese keto dokumente:

    * Certifikaten e lindjes se femijes
    * Kartela mjekesore e femijes
    * Dokumente qe vertetojne identitetin dhe rezidencen e prindit
    * Formulari I Regjistrimit qe do te mbushet ne momentin e regjistrimit prane institucionit arsimor

Shteti nuk ka te vendosur akoma nje test per femijet qe regjistrohen ne klase te pare. Kushtet per regjistrimin a nje nxenesi ne shkolle private vendosen nga vete shkollat private.

Organizimi i mesimdhenies - Ne shtetin e Shqiperise viti akademik fillon me 1 Shtator dhe mbaron ne Qershor.

Njesite e organizimit te studimit jane si me poshte:

    * Nje ore mesimore (45 min)
    * Nje dite mesimore
    * Nje jave mesimore
    * Gjysme vjetor mesimor

Rregullat e sjelljes se nxenesit percaktohen me Kodin e Miresjelljes. Ky kod nxirret nga MASHT-i me UA. Ky kod percakton rregullat kryesore te sjelljes, kushtet e domosdoshme te studimit, mbrojtjen e pronave te shkolles, perdorimin e ambienteve shkollore si dhe uniformen.
Ministria e Arsimit, Shkences dhe Teknologjise duhet te shpalle Kalendarin Akademik Shkollor per vitin shkollor ne vazhdim.

Numri i nxenesve ne nje klase - Numri mesatar i nxenesve per klase ne shkollat e Shqiperise eshte 35. Te arsimimi per minoritetet, numri i mesimdhenesve ne raport me nxenesit eshte 1 me 14, derisa per shqiptaret e Shqiperise eshte 1 me 21. Te gjithe mesimdhenesit ne Shqiperise kane marre pjese ne trajnimeve profesionale te cilat jane kryer nga shume agjenci nderkombetare dhe vendore. Ne vitin 2006 jane trajnuar 70 % te mesimdhenesve.

Vleresimi ne Shkolle - Nxenesi duhet te vleresohet nga mesuesi/mesuesja e klases apo e lendes mesimore bazuar ne aftesine per te mesuar, njohurite dhe perpjekjet e nxenesit. Notat informojne nxenesin dhe prindin per rezultatet e nxenesit ne shkolle. Ne fund te mbarimit te vitit shkollor nxenesit qe kane kaluar me sukses te gjitha lendet mesimore pajisen me deftesen e klases perkatese.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama