Ligjet


    Ligji Nr. 9270 date 29.07.2004 “ Për sistemin e adresave “

    Ligji Nr. 9951 datë 10.07.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 9270,date 29.07.2004”Për sistemin e adresave”Artikujt e fundit


Reklama

Reklama