Leternjoftimi

Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te aplikoje per leternjoftim ne zyrat e aplikimit

Dokumentet e nevojshme per aplikimin
Per te aplikuar per leternjoftim, dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:

Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqiptare
Nje dokument i vlefshem me fotografi qe verteton identitetin e aplikantit, si
    me poshte:
•    Pasaporte
•    Certifikate personale me fotografi
•    Patente
•    Leternjoftimi i vjeter


Shperndarja e leternjoftimit

Çdo shtetas, qe ka aplikuar mund te terheqe leternjoftimin 15 dite pas
  aplikimit ne zyrat e aplikimit
Terheqja e leternjoftimit behet prane zyres se aplikimit,  ne te cilen eshte bere aplikimi vetem nga aplikanti

    
Ri-aplikimi per leternjoftim

Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te ri-aplikoje per leternjoftim ne zyrat e aplikimit ne rastet e meposhtme:
•    Humbje/vjedhje e leternjoftimit
•    Demtim te leternjoftimit
•    Ndryshime ne te dhenat  e gjendjes civile te shtetasit

Dokumentet e nevojshme per ri-aplikimin

Per te ri-aplikuar per leternjoftim te ri , dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:

Kuponi i leternjoftimit elektronik per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqiptare)

Ne rastin e humbjes/vjedhjes se dokumenti, vertetimi i deklarimit te humbjes/vjedhjes se leternjoftimit  prane komisariatit te policise perkates
Ne rastin e demtimit, aplikanti dorezon leternjoftimin e pare ne zyren e aplikimit, per te cilen mbahet nje procesverbal, nje nga dy kopjet e  te cilit e merr aplikanti

Nje dokument i vlefshem me fotografi qe verteton identitetin e aplikantit. Nje dokument i tille mund te jete:
•    Pasaporte
•    Certifikate personale me fotografi
•    Patente
•    Leternjoftimi i vjeterArtikujt e fundit


Reklama

Reklama