Legjislacioni i DPGjC-se

Sistemi i Adresave
    
Ligje dhe VKM (Vendime te Keshillit te Ministrave)

Ligji Nr. 9270 date 29.07.2004 “ Per sistemin e adresave “
Ligji Nr. 9951 date 10.07.2008 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 9270,date 29.07.2004”Per sistemin e adresave”
VKM Nr. 446, date 05.03.2008 – Per percaktimin e specifikimeve teknike te tabelave te emertimeve te parqeve,shesheve,bulevardeve e rrugeve dhe te numertimeve te ndertesave.
    
Udhezime
Urdher Nr. 1411, date 10.12. 2008 “ Per miratimin e modelit  te adreses dhe radhen e vendosjes se elementeve te saj”.     
Udhezim Nr. 1412, date 12.12.2008  “Per rregullat e numertimit te ndertesave  ne fshatra kur nuk ka mundesi te emertimit te rrugeve.
Urdher Nr. 1445, date 22.12.2008 “Per miratimin e rregullores dhe rregullat e punes ne harta per numertimin e ndertesave dhe percaktimin e adreses se shtetasit nga bashkite/komunat/njesite bashkiake. Rregullore per rregullat e punes ne harte per numertimin e ndertesave dhe percaktimin e adreses se shtetasve nga bashkite/komunat/njesite bashkiake.
Formulari i vendbanimit
    

Sherbimi i gjendjes civile
Ligji dhe VKM (Vendime te Keshillit te Ministrave)

    Ligj Nr. 10 129, date 11.5.2009 – Per Gjendjen Civile
    VKM NR.418, date 27.4.2009 - Per njohjen dhe perdorimin e leternjoftimit si dokument identifikimi
    VKM Nr.550, date 1.8.2003 - Per tarifat e sherbimeve qe kryhen nga sherbimi i gjendjes civile

Udhezime
 
Dokumente te identitetit

Ligje dhe VKM (Vendime te Keshillit te Ministrave)

1.    Ligji nr 8952, date 10.10.2002 “Per dokumentin e identitetit te shtetasve shqiptar” (i ndryshuar me ligjin nr. 10066, date 02.02.2009).
2.    Ligji nr. 8668, date 23.10.2000 “ Per pajisjen e shtetasve shqiptare me pasaporte per jashte shtetit”
3.    Ligji nr. 8951, date 10.10.2002 “Per numrin e identitetit te shtetasve”
4.    Ligji 9972, date 28.07.2008 “Per ratifikimin e kontrates koncesionare per prodhimin dhe shperndarjen e kartave te identitetit dhe pasaportave elektronike te shtetasve shqiptare”
5.    VKM nr. 1580, date 03.12.2008 “Per miratimin e dizenjos perfundimtare te dokumenteve te identitetit : leternjoftimit elektronik dhe pasaportes elektronike”
6.    VKM nr. 1, date 07.1.2009 “Per pajisjen per here te pare me leternjoftim te shtetasve shqiptare dhe percaktimin e afateve e te masave shtrenguese per ata qe nuk aplikojne brenda ketyre afateve” (i ndryshuar me VKM nr. 50, date 23.01.2009; VKM nr. 332, date 1.04.2009; VKM nr. 427, date 27.04.2009)
7.    VKM nr.418, date 27.04.2009 “Per njohjen dhe perdorimin e leternjoftimit si dokument identifikimi”
8.    Pervec akteve ligjore e nenligjore te siper cituara jane hartuar dhe disa akte nenligjore me efekt te perkohshem qe kane pasur synim pajisjen e shtetasve shqiptare pa pasaporte, me leternjoftim elektronik brenda dates 28 qershor 2009, duke respektuar kodin zgjedhor dhe te drejten e votes per cdo shtetas. Si me poshte:
9.    VKM 366, date 15.04.2009 “ Per kompensimin e pageses per pajisjen me
leternjoftim te shtetasve ne nevoje”

10.    VKM 417, date 22.04.2009 “Per mbulimin e shpenzimeve te udhetimit per zdjedhesit pa pasaporte, te cileve u duhet te udhetojne nga zonzte largeta per te aplikuer per leternjoftim”.
11.    VKM 419, date 30.04.2009 “Per procedurat e pajisjes  se shtetasve pa pasaporte qe nuk perfitojne kompesim nga vendimi nr. 366, date 15.04.2009 “ Per kompesimin e pageses per pajisjen me leternjoftim te shtetasve ne nevoje”.

 Udhezime

1.    Udhezim nr.1627, date 22.01.2002 “Mbi  procedurat per pajisjen e shtetasve shqiptare me pasaporte per jashte shtetit” (i ndryshuar me udhezimin nr.207, date 03.04.2009).
2.    Udhezim nr.53, date 29.01.2009 “Per miratimin e formes dhe permbajtjes se formatit te leternjoftimit dhe masat per pajisjen me perparesi me leternjoftim te shtetasve shqiptare qe nuk disponojne pasaporte”
3.    Udhezim nr.308, date 08.05.2009 “Per pajisjen me pasaporte te shtetasve”
4.    Udhezim nr.274, date 05.05.2009 “Per pajisjen per here te pare me leternjoftim te shtetasve shqiptare ne moshen mbi 18 vjec dhe per percaktimin e afateve e te masave shtrenguese per ata qe nuk aplikojne brenda ketyre afateve”
5.    Udhezim nr.27, date 27.04.2009, i Ministrise se Financave “Per percaktimin e rregullave dhe menyres se pageses se kompesimit te cmimit te leternjoftimit per shtetasit ne nevoje”
6.    Udhezim nr.348, date 27.05.2009 “Per procedurat dhe detyrat qe duhet te zbatojne prefektet dhe kryetaret e komunave per mbulimin e shpenzimeve te udhetimit per zgjedhesit pa pasaporte, te cileve u duhet te udhetojne nga zonat e largeta per te aplikuar”
7.    Udhezim nr.373, date 03.06.2009 “Mbi procedurat e ripajisjes se shtetasve me leternjoftim/ pasaporte biometrike ne rastet e humbjes/vjedhjes se tyre”

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama