Kriza shteti nis fushaten e privatizimeve

Kriza, shteti nis fushaten e privatizimeve
Vendimi mbi procedurat e shitjes se pronave. 65% e te ardhurave shkojne ne buxhet

Hidhet hapi i pare drejt privatizimit total te prones shteterore. Qeveria mori dje vendimin per procedurat e reja te shitjes se aseteve dhe objekteve, te cilat jane ne zoterim te shtetit. Vendimi permban me detaje te gjitha procedurat qe duhet te ndjekin institucionet qendrore dhe vendore, si dhe ish-pronaret e truallit, te cilet do te kene rol te rendesishem gjate zhvillimit te ankandit. Dy jane ministrite qe do te mbulojne procesin: Ministria e Ekonomise qe identifikon asetet dhe Ministria e Financave qe kryen shitjen e tyre, pas vleresimit qe duhet te bejne komisionet e posaçme. Te ardhurat nga shitja e objekteve do te ndahen ne tre drejtime, ku 65% do te shkojne per buxhetin e shtetit. Qeveria shikon si zgjidhje per gjetjen e financimit te buxhetit pjesen e privatizimeve. Sakaq, dy ministrite, Ekonomia dhe Mbrojtja, i kane bere gati listat e shitjes se pronave.

Vendimit te miratuar dje i nenshtrohen te gjitha ndermarrjet apo objektet e veçuara, mjetet kryesore dhe mjetet e xhiros se ndermarrjeve, shoqerive tregtare dhe institucioneve, me kapital teresisht shteteror, per te cilat eshte dhene miratimi i ministrit pergjegjes per privatizimin, per fillimin e procedurave te privatizimit apo te transformimit ne shoqeri tregtare.

Institucionet qendrore dhe organet e njesive te qeverisjes vendore, per pasurite e tyre qe do te shiten, duhet t’i dergojne mendimin e tyre per privatizimin e ketyre pasurive Ministrise se Ekonomine. Ministri pergjegjes per privatizimin nxjerr urdhrin e miratimit per privatizim, pas mendimeve te permendura me siper. Institucionet mund te mos japin mendim brenda afatit te caktuar 30 dite, e ne kete pike, ministria ngre grupet e vleresimit te prones. Ekspertet e vleresimit te pronave qe dalin ne shitje do te marrin 2% te vleres se objektit apo te grup-objekteve te vleresuara, por jo me pak se 60,000 leke dhe jo me shume se 300 mije leke.

Vleresimi i objekteve behet nga komisioni i vleresimit, ne perputhje me vleren reale te tregut, ne zbatim te legjislacionit ne fuqi, duke perdorur metodat e vleresimit te tregut. Komisioni i vleresimit mban pergjegjesi ligjore per vleresimin e kryer dhe per dokumentet e hartuara e te nenshkruara prej tij (genplane, situacione, akt-vleresime). Ne rastet kur ky çmim nuk ekziston ne harten e çmimeve, atehere ekspertet vleresues percaktojne çmimin e shitjes se truallit te objektit, qe do te privatizohet.

Afatet

Afati i plotesimit te dokumentacionit te vleresimit per ndertesat dhe ndertimet, linjat e prodhimit dhe te sherbimit duhet te jene jo me shume se 50 dite nga data e daljes se urdhrit per ngritjen e komisionit te vleresimit nga titullari, ndersa per makinerite, pajisjet, mjetet e transportit etj., afati duhet te jete jo me shume se 20 dite, nga data e daljes se ketij urdhri. Detyrimet debitore dhe kreditore te ndermarrjeve shteterore qe privatizohen mbyllen ne çastin e ndryshimit te pronesise. Drejtori i ndermarrjes shteterore mban pergjegjesi per rritjen e debi-kredive nga data e shpalljes se ndryshimit te prones shteterore.

Shitja

Per rastet kur konfirmohet se objekti ndodhet ne truallin e subjekteve te shpronesuara, shitja behet pa ankand dhe subjektet e shpronesuara te truallit, ne zbatim te ligjit nr. 9235, date 29.7.2004, “Per kthimin dhe kompensimin e prones”, te ndryshuar, kane te drejten e parablerjes se objektit me vleren fillestare. Ne kete rast, Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike, ne Ministrine e Financave, afishon nje njoftim ne mjediset e saj, per nje afat 20–ditor, vetem per pronaret e truallit, ndersa dega e shoqerive publike ne mjediset e saj dhe ne objekt. Ne rastet kur konfirmohet se objekti, qe privatizohet, nuk ndodhet ne truallin e subjekteve te shpronesuara, si dhe per rastet kur AKKP-ja nuk eshte ne gjendje te konfirmoje pronesine e truallit per objektin qe privatizohet, ai i nenshtrohet ankandit, sipas procedurave te ketij vendimi. Gjithashtu, kur siperfaqja e tokes, prone e subjektit te shpronesuar, shtrihet ne mbi 70% te siperfaqes se truallit nen objekt, per objektin qe privatizohet, e drejta e parablerjes shtrihet ne te gjithe objektin, nese pjesa tjeter nuk ka pronare.

Pagesa

Pjesemarresve te tjere ne ankand, perveç fituesit, u kthehet 20% e vleres fillestare, te ngurtesuar paraprakisht. Pjesemarresit ne ankand, i cili terhiqet nga ankandi pa dhene asnje oferte per vleren e objektit te shpallur per shitje, i konfiskohet 20% e garancise bankare, e ngurtesuar per pjesemarrje ne ankand. Bleresi, brenda 30 diteve nga data e zhvillimit te ankandit, eshte i detyruar te beje pagesen, vetem me leke, per pjesen e mbetur, sipas çmimit te arritur ne ankand, per objektin dhe truallin.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama