Dokumentacioni që duhet paraqitur në zyrën e gjendjes civile për regjistrimin e vdekjes (cregjistrimin e personit)

• Raporti mjekësor ku te jene saktësuar identiteti, fakti, koha dhe shkaku i vdekjes;
• Letërnjoftimi i të ndjerit; 

Për shtetasit e vdekur jashtë shtetit, dokumentacioni i nevojshem është:

• Cerfikata e vdekjes, e cila duhet të jetë e vulosur me vulën apostille, ose me vulën e ambasadës/konsullatës për Italinë, Greqinë, Belgjikën, Spanjën dhe Gjermaninë

Në rastet, kur shtetasit nuk i disponojnë dokumentet e sipërcituara vdekja vërtetohet me vendim gjykate.


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama