Dokumentacioni për lidhje martese mes dy shtetasve shqiptarë

Personi që kërkon të lidhë martesën duhet t’i paraqesë nëpunësit të gjendjes civile:

Çertifikatën e lindjes të lëshuar për efekt lidhje martese. Kjo çertifikatë merret vetëm pasi të jetë plotësuar afati i shpalljes së martesës;

Letërnjoftimin.


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama