Sigurimi shoqeror suplementar

Sigurimi shoqeror suplementar per personat qe ushtrojne funksione ose detyra te vecanta kushtetuese, per punonjesit e shtetit, per ushtaraket qe sherbejne ne strukturat e Forcave te Armatosura te Republikes se Shqiperise, per punonjesit Policise se Shtetit dhe ato te Sherbimit Informativ te Shtetit, te behet sipas kritereve te caktuara me ligje te vecanta.

Organi i ngarkuar nga Keshilli i Ministrave ka te drejte te autorizoje çdo person juridik, per te dhene pension suplementar ne kushtet e percaktuara me ligj te veçante.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama