Detyrimet e punonjesve

Punonjesit ne Subjekte Private krahas detyrimeve te veçanta te percaktuara ne kontraten e punes, kane dhe keto detyrime themelore:

a) te njohin, te respektojne, te zbatojne dhe te veprojne ne perputhje me Kushtetuten, me ligjin ”Per Subjekte Privaten e Shqiperise“ dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, te zbatueshme ne Subjekte Private;
b) te punojne me perkushtim e profesionalizem, per arritjen e rezultateve te larta ne permbushjen e detyres ne te cilen jane emeruar;
c) te respektojne orarin dhe disiplinen e punes dhe ta shfrytezojne ate vetem per kryerjen e detyrave qe kane ndaj Subjekte Privates;
d) te permiresojne aftesite e tyre profesionale, duke marre pjese ne veprimtarite trajnuese per kete qellim;
e) te deklarojne rast pas rasti ose periodikisht interesat e tyre private, qe mund te shkaktojne lindjen e konflikteve te interesave gjate permbushjes se detyres zyrtare;
f) te mos kryejne pune apo veprimtari, te cilat paraqesin konflikt interesash me detyren e tyre zyrtare ose pengojne permbushjen e saj. Per çdo veprimtari fitimprurese, qe kryejne jashte detyrave te tyre zyrtare, te informojne Subjekte Privaten; g) te mos perdorin pronen e Subjekte Privates apo ate shteterore per perfitime private;
i) te ruajne konfidencialitetin dhe te mos perhapin informacionin e klasifikuar “sekret bankar” ose “sekret shteteror”, te prodhuar ose ne administrim te Subjekte Privates. Punonjesit ndalohen te perdorin informacionin e klasifikuar “sekret bankar” ose “sekret shteteror“me te cilin njihen per shkak te detyres ne Subjekte Private, per qellime te perfitimit personal ose ne favor te te treteve;
h) te respektojne dhe te zbatojne urdhrat dhe udhezimet e pergjithshme dhe te veçanta te eproreve, me perjashtim te urdhrave te paligjshem apo urdhrave qe ndryshojne kushtet thelbesore te kontrates se punes;
i) te mbajne pergjegjesi te plote per ligjshmerine e veprimeve te tyre gjate kryerjes se detyres dhe kur nuk jane te bindur per ligjshmerine e urdhrave dhe te vendimeve qe zbatojne, te informojne menjehere organet ose nivelet urdherdhenese, si dhe organet ose nivelet eprore te ketyre te fundit;
j) te japin llogari per gjithçka te perfituar ne emer te Subjekte Privates gjate ushtrimit te detyrave te tyre funksionale, veçanerisht per shumat ne para;
k) te pergjigjen per demet pasurore qe i shkaktojne me faj Subjekte Privates. Demi perfshin demin real dhe fitimin e munguar;
l) te sillen dhe te veprojne ne perputhje me normat etike, te miratuara me vendim te veçante te Keshillit Mbikeqyres.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama