“Ura e Prokopit – Himare. –

 “Urën e Prokopit”, në Bashkinë Himarë. Propozimi për shpalljen e kësaj ure monument kulture u krye nga DRKK Vlorë dhe IMK, për vlerat arkitektonike që ajo mbart dhe duke e konsideruar atё pjesё tё natyrshme tё historisё dhe dinamikёs sё zhvillimit urbanistiko-arkitektonik tё Qendrёs Historike tё Himarёs.