“SHQIPTARËT JANË POPULLI MË I VJETËR NE EUROPË”. –


Luigi Luka Kavalli-Sforza gjenetist italian / amerikan. Nderron jete më 31 Gusht 2018 , në Belluno te Italise. Në punën e tij të gjatë ai ka kushtuar disa artikuj shkencorë Shqiperise për shqiptarve.
Gjenetiku Cavalli-Sforza ka kryer një studim mbi të dhënat gjenetike të popullsive evropiane , duke përdorur klasifikimin e grupeve të gjakut dhe shënuesve të ADN-së që lidhen me kromozomin Y. Konkluzionet e tij, të pranuara përgjithësisht, kanë kontribuar me vendosmëri për rindërtimin e evolucionit historik dhe gjeografike të “racës” njerëzore. Sipas Cavalli-Sforza, shqiptarët jane njerëzit më të vjeter në Evropë.
 

Luigi Luka Kavalli-Sforza.

Luigi Luca Cavalli-Sforza , was an Italian American population GENETICIST , died on 31 August 2018 in Belluno Italy. In his long work he has also dedicated some scientific articles to the Albanians.
” The geneticist Cavalli-Sforza has carried out a study on the genetic data of European populations obtained using the classifications of blood groups and DNA markers related to the Y-chromosome. His conclusions, now universally accepted, have contributed decisively to reconstructing the historical evolution and geographical of the human race. Well, according to Cavalli-Sforza the Albanians would be the oldest people in Europe. ‘