Ura  e Vashes

Instituti i Monumenteve të Kulturës ka hartuar projektin: “Ndërhyrje restauruese në Urën e Vashës” në Klos, Mat.

Projekti i miratuar në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve parashikon ndërhyrje restauruese dhe konservuese në elementët konstruktivë të urës.

Instituti i Monumenteve të Kulturës mirëpret çdo bashkëpunim dhe mbështetje që kontribuon në ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore.