Ne kerkim te rrugeve per finacimin e barazise gjinore

Në kërkim të rrugëve për finacimin e barazisë gjinore

Finacimi i barazisë gjinore ishte një ndër qëllimet për të cilat u ra dakord në konferencën e katërt botërore të gruas që u zhvillua në vitin 1995 në Pekin. Për këtë arsye Komisioni i OKB-së për të drejtat e grave e ka vënë në rend të ditës këtë çështje dhe do të shqyrtojë gjatë ditëve të takimit në Nju-Jork se ç’është bërë deri tani në këtë drejtim. Pas kësaj Komisioni i OKB-së për të drejtat e grave do të përpilojë edhe një plan aksioni trevjeçar. Në qendër të vëmendjes së takimit të Komisionit të OKB-së për të drejtat e grave është edhe çështja e konsolidimit të paqes në botë si dhe deri në ç’masë janë përfshirë gratë në rastet e parandalimit të konflikteve, në manaxhimin e tyre si dhe në aksionet paqeruajtëse.

Përfaqësueset e OJQ-ve gjermane duan të ngrenë gjatë takimit të Komisionit të OKB-së për të drejtat e grave problemin përfshirjes më të gjërë të femrave në çështjet e përkujdesjes për të sëmurët me Sidë si dhe në mbrojtjen e ambientit dhe të klimës.

Në seancat e takimit të Komisionit të OKB-së për të drejtat e grave do të jenë të pranishme edhe përfaqësuese të OJQ-ve të grave nga shumë vende të botës. Në takimet përgatitore të zhvilluara në Gjenevë dhe në Oslo është rënë dakord për disa çështje të diskutueshme, dhe tani mbetet që në forumin e përgjithshëm të Nju-Jorkut ato të miratohen me konsesus. Por numri i OJQ-ve është shumë i madh dhe për këtë është e pamundur që të gjitha përfaqësueset të jenë të pranishme në të gjitha seancat dhe takimet.

Brigitte Triems, e cila do të marrë pjesë në takimin e Nju-Jorkut si përfaqësuese e Këshillit Gjerman të Gruas sqaron: “Mundësia për pjesëmarrjen e të gjitha OJQ-ve ekziston në bazë të rregullave të ECOSOC-it, Këshillit ekonomik dhe social të OKB-së. Por meqenëse në takime të tilla vijnë shumë OJQ vërtet që ka probleme me vendet dhe për këtë është e pamundur që të gjitha gratë të marrin pjesë në të gjitha seancat. Por për të gjitha ekziston mundësia për të bërë lobing, për t’u takuar me përfaqësues të lartë të qeverive dhe për të parashtruar kërkesat e tyre. Sipas planit të deritanishëm në kuadër të takimit të Komisionit të OKB-së për të drejtat e grave do të zhvillohen paralelisht 170 aktivitete dhe takime në lidhje me dy temat kryesore të takimit, por edhe për tema të tilla si dhuna ndaj grave, problemet e mjedisit, gratë dhe shëndeti – pra për të gjitha temat e rëndësishme.“

Takimet mes përfaqësuesve të OJQ-ve dhe përfaqësueseve të qeverive janë pjesë e rëndësishme e takimit. Në këtë mënyrë garantohet jo vetëm dialogu por edhe që asnjë temë e rëndësishme të mos mbetet jashtë diskutimeve.

Tema qëndrore e takimit, pra financimi i barazisë gjinore, ka të bëjë me orientimin e buxheteve shtetërore në një formë të tillë që të ndikojnë ndaj barazisë së gruas me burrin. Kjo bëhet ndër të tjera përmes parashikimit në buxhet të mjeteve të posaçme financiare dhe vendosjes së prioriteteve për barazinë gjinore, p.sh. përmes vendosjes së kuotave për punësimin e femrave në pozione të caktuara.

Ayşe Tekin : (DW)


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama