Dokumentacioni i nevojshëm për shpallje martese

Personi që kërkon shpalljen duhet t’i paraqesë nëpunësit të gjendjes civile certifikatën e lindjes, të lëshuar për shpallje martese, si dhe fotokopjen letërnjoftimit. Martesa nuk mund të lidhet para se të kalojnë 10 ditë nga e nesërmja e shpalljes. Në qofte se shpallja ndërpritet përpara mbarimit të këtij afati, ky fakt duhet të përmendet në shpalljen e re.Artikujt e fundit


Reklama

Reklama